Fundacja węgielek

STATUT

STATUT FUNDACJI

Węgielek – Fundacja na rzecz humanitarnego i godnego traktowania zwierząt.
(Tekst jednolity)

§1

1. Magdalena Radke, Piebe de Jong – zwani dalej “Fundatorami”, ustanowili aktem notarialnym, spisanym w dniu 5 października 2011 roku we Wrocławiu, Fundację o nazwie: Węgielek – Fundacja na rzecz humanitarnego i godnego traktowania zwierząt – zwaną w dalszej części statutu “Fundacją”.
2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
3. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (dz. U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.
4. Fundacja posiada osobowość prawną.
5. Fundacja respektuje obowiązki nałożone na Fundatora przez jego prawo ojczyste w zakresie poświadczania finansowania przez Fundatora działalności Fundacji.
6. Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i obszar poza jej granicami. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i biura w kraju i za granicą. Fundacja może podejmować działania mające na celu współpracę z partnerami zagranicznymi, jak również czynić starania o prowadzenie działalności przewidzianej w Statucie poza granicami kraju.
7. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych przez Zarząd fundacji. Pieczęć może zawierać znak fundacji.

§2

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Piotrowice, gmina Kostomłoty, województwo Dolnośląskie.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3

Celem Fundacji jest:
· Działanie na rzecz humanitarnego i godnego traktowania zwierząt, przestrzegania praw zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką;
· Działanie na rzecz upowszechniania wiedzy na temat praw zwierząt, wspieranie i organizowanie inicjatyw ustawodawczych w zakresie tworzenia przepisów dotyczących praw zwierząt;
· Propagowanie i kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt udomowionych i dzikich;
· Działanie na rzecz ochrony środowiska;
· Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego;
· Wspieranie i prowadzenie działalności leczniczej, badawczej, weterynaryjnej, wystawowej i pielęgnacyjno-kosmetycznej na rzecz zwierząt udomowionych i dzikich;
· Wspieranie i prowadzenie działalności schronisk dla zwierząt udomowionych i dzikich;
· Wspieranie, umożliwienie i propagowanie idei godnego pochówku zwierząt, organizacja i prowadzenie cmentarzy dla zwierząt i infrastruktury z tym związanej.

§4

1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
· zwalczanie i wykrywanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy;
· aktywnie działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt;
· współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony praw zwierząt;
· współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt;
· występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych;
· prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt;
· wspieranie i propagowanie idei adopcji zwierząt oraz nadzorowanie procesów adopcyjnych wraz z kontrolą warunków bytowych zwierząt u osób podejmujących się adopcji zwierząt – przed, w trakcie i po dokonaniu adopcji;
· realizacja programu identyfikacji i rejestracji zwierząt;
· tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie oraz działanie na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej;
· organizowanie i prowadzenie lecznic i klinik dla zwierząt;
· organizowanie i prowadzenie salonów pielęgnacyjno-kosmetycznych dla zwierząt;
· organizowanie i prowadzenie wystaw;
· organizowanie i prowadzenie cmentarzy dla zwierząt i infrastruktury z tym związanej;
· podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt;
· prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt;
· prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt;
· współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt;
· popieranie prac naukowo-badawczych, których celem jest ochrona zwierząt i opieka nad zwierzętami;
· propagowanie idei Fundacji i organizowanie szkoleń, prelekcji, odczytów etc. dla wolontariuszy, współpracowników i pracowników Fundacji oraz wszystkich zainteresowanych osób;
· współpraca z instytucjami i innymi organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną środowiska, a w szczególności ochroną zwierząt;
· współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt, a także ochroną środowiska;
· podejmowanie działań innych niż wymienione powyżej, służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska;
· organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych celem promocji idei ochrony zwierząt i humanitarnego ich traktowania oraz promocji idei ochrony środowiska.

§5

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowania poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych — na zasadach określonych w stosownych przepisach.
3. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, rzeczowego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
4. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
5. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może również:
A. inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa,
B. organizować i prowadzić szkolenia, konferencje, seminaria i akcje promujące działania na rzecz humanitarnego i godnego traktowania zwierząt, przestrzegania praw zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką;
C. organizować i prowadzić prelekcje, odczyty, spotkania z młodzieżą, studentami i pozostałymi zainteresowanymi z zakresu ochrony zwierząt;
D. współdziałać z innymi podmiotami w zakresie organizacji imprez wspierających i propagujących cele statutowe fundacji;
E. fundować stypendia i nagrody dla najzdolniejszej młodzieży, studentów i pozostałych zainteresowanych z zakresu ochrony zwierząt, środowiska, opracowywania i wprowadzania w życie innowacyjnych metod wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w ramach ochrony środowiska, leczenia, chowu i karmienia zwierząt;
F. organizować i wspierać finansowo akcje zakupów specjalistycznego sprzętu dla najzdolniejszej młodzieży, studentów i pozostałych zainteresowanych;
G. wspierać finansowo realizację indywidualnych projektów, wynalazków i innych przedsięwzięć związanych z celami fundacji;
H. organizować imprezy o charakterze charytatywnym, obejmujące działalność aukcyjną na rzecz fundacji;
I. finansować lub współfinansować działalność zbieżną z celami fundacji, zabiegać o środki finansowe na rzecz tej działalności;
J. wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których deklarowana działalność jest zbieżna z celami fundacji lub, gdy deklarują one wsparcie dla propagowania idei fundacji.

§6

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
· 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
· 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
· 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,
· 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,
· 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
· 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach · śródlądowych,
· 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
· 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych,
· 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
· 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
· 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
· 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
· 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
· 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
· 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
· 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
· 63.12.Z Działalność portali internetowych,
· 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
· 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
· 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
· 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
· 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
· 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
· 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
· 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
· 75.00.Z Działalność weterynaryjna,
· 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
· 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
· 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
· 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
· 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
· 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
· 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
· 86.90.D Działalność paramedyczna,
· 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
· 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
· 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
· 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,
· 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
· 91.02.Z Działalność muzeów,
· 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna,
· 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
· 98.10.Z Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby,
· 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
· 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

§7

1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji, wskazany w Akcie Założycielskim Fundacji oraz inne składniki majątkowe w tym: nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w trakcie jej trwania.
2. Fundusz założycielski stanowią wkłady wniesione przez Fundatorów w formie i wysokości określonej w oświadczeniu woli Fundatorów o ustanowieniu Fundacji poświadczonej notarialnie.
3. Na realizację celów wybranych przez Fundację, Fundatorzy – zgodnie z treścią Aktu Notarialnego – przeznaczają składniki majątkowe w kwocie po 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych) każdy z nich, a zatem w kwocie łącznej 2.000,00 złotych (dwa tysiące złotych), która to kwota stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji, przy czym część tej kwoty w wysokości 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych), po 500,00 złotych od każdego z Fundatorów przeznaczona będzie na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację.
4. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
· darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji;
· dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego i praw majątkowych;
· dochodów z działalności gospodarczej;
· innych źródeł prawem dozwolonych;
· dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
5. Składnikami majątkowymi nabytymi przez Fundację w toku jej działalności są:
1. dochody uzyskane z akcji promocyjnych, zbiórek, aukcji i imprez publicznych,
2. krajowe i zagraniczne dotacje, datki, subwencje,
3. krajowe i zagraniczne darowizny, spadki, zapisy,
4. prawa majątkowe i dochody z tych praw,
5. oddane na własność rzeczy ruchome i nieruchomości,
6. zyski z lokat bankowych i instytucji rynku kapitałowego lokowanych w kraju i zagranicą,
7. dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
8. dochody z działalności gospodarczej.
9. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, w chwili gdy długi spadkowe przewyższają stan czynny spadku, Zarząd składa świadczenie o przyjęciu tego spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§8

Dochody Fundacji są przeznaczone na cele statutowe Fundacji.

§9

1. Fundatorzy wykonują swoje prawa zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. Do kompetencji Fundatorów należą następujące czynności:
· Uchwalanie zmian do Statutu Fundacji – w tym co do zmiany celów działania Fundacji – niezbędna jest zgoda wszystkich Fundatorów w formie pisemnej,
· Podjęcie, na wniosek Zarządu Fundacji, decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez Fundację,
· Podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji – po dokonaniu pisemnych konsultacji z Zarządem Fundacji,
· Podejmowanie decyzji w sprawie zwrotu członkom Zarządu Fundacji i pracownikom Fundacji uzasadnionych kosztów lub przyznania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji – w trakcie podejmowania decyzji w powyższym zakresie, nie bierze udziału członek Zarządu lub pracownik na rzecz którego dokonywane jest ustalanie wysokości zwrotu niezbędnych kosztów lub określanie wysokości wynagrodzenia,
· Fundatorzy podejmują decyzje w formie pisemnych oświadczeń, kierowanych do Fundacji – do podjęcia wskazanych decyzji, niezbędna jest zgoda minimum dwóch spośród Fundatorów w formie pisemnej.
2. Każdy z Fundatorów może wykonywać swoje prawa wynikające ze statutu za pośrednictwem pełnomocnika powołanego do wykonania konkretnej czynności na piśmie. Dopuszczalne jest powołanie jednego pełnomocnika do danej czynności przez minimum dwóch spośród Fundatorów.
3. Rezygnacja z pełnienia funkcji Fundatora jest możliwa w przypadkach szczególnie uzasadnionych i będzie składana pisemnie pozostałym Fundatorom/Fundatorowi i jest możliwa jeżeli funkcję Fundatora będzie pełniła minimum jedna osoba, poza Fundatorem składającym rezygnację.

§10

1. Zarząd Fundacji jest zobowiązany prowadzić szczegółowy spis wszelkich składników majątku Fundacji z uwzględnieniem sporządzania jego bieżącej aktualizacji. Jeżeli nie zostanie ustanowiona funkcja Skarbnika Fundacji to za sporządzenie i aktualizację spisu odpowiada Prezes Zarządu Fundacji.
2. Zarząd Fundacji może podjąć decyzję w zakresie wyznaczenia firmy zewnętrznej, do prowadzenia szczegółowego spisu wszelkich składników majątku Fundacji z uwzględnieniem sporządzania jego bieżącej aktualizacji.

§11

Organem Fundacji jest: Zarząd Fundacji

§12

1. Zarząd Fundacji składa się z minimum trzech członków, powoływanych na czteroletnią kadencję, przez Fundatorów lub ich pełnomocnika.
2. Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Zarząd Fundacji wybiera spośród swoich członków Prezesa Zarządu.
5. W przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji przez Prezesa Zarządu Fundacji, bez rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, Zarząd Fundacji wyłania ze swojego grona kolejną osobę na funkcję Prezesa Zarządu Fundacji. Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, będzie składana pisemnie lub osobiście ustnie do protokołu z posiedzenia Zarządu, z tym, że w razie złożenia rezygnacji do protokołu, osoba składająca rezygnację w ten sposób winna jest protokół podpisać.
6. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Zarządu, bądź całego Zarządu z członkostwa w Zarządzie, bądź niemożności pełnienia funkcji (z powodu choroby, śmierci, zaginięcia, wyjazdu z kraju na stałe, opuszczenia miejscowości, w której Fundacja prowadzi działalność skutkującego uniemożliwieniem zarządzania fundacją), Fundatorzy, bądź pełnomocnik Fundatorów mogą powołać nowych członków Zarządu Fundacji.
a. Przyczyna niemożności pełnienia funkcji członka zarządu winna zostać wskazana w treści rezygnacji członka zarządu.
7. Fundatorzy mogą odwołać członka Zarządu fundacji przed upływem kadencji w przypadku:
a. popełnienia przez niego przestępstwa uniemożliwiającego dalsze pełnienie funkcji, bądź przestępstwa nie wywołującego takich skutków ale dokonanego na szkodę instytucji państwowej, Fundacji, współpracowników, kontrahentów bądź beneficjentów Fundacji,
b. działań lub zaniechań utrudniających realizację statutowych celów Fundacji,
c. utraty zaufania do członka Zarządu.
8. Do wyłącznych kompetencji Prezesa Zarządu Fundacji należy kierowanie pracami Zarządu. Prezes Zarządu może zwoływać posiedzenia Zarządu zawsze, gdy wymaga tego interes Fundacji. W przypadku równowagi głosów na posiedzeniu Zarządu rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, w takim przypadku, do protokołu z posiedzenia Zarządu członkowie mają prawo złożyć zdanie odrębne. Złożenie zdania odrębnego do protokołu nie wstrzymuje wykonalności uchwały.

§13

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
A. uchwalanie rocznych planów finansowych,
B. nadzór nad działalnością Fundacji,
C. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
D. zarządzanie majątkiem fundacji,
E. tworzenie kont bankowych Fundacji oraz lokowanie środków finansowych Fundacji w innych dostępnych formach inwestowania,
F. uchwalanie regulaminów,
G. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
H. przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i pozostałych środków finansowych w ramach wsparcia Fundacji;
I. powoływanie Dyrektora Fundacji,
J. ustalanie regulaminu Biura Fundacji – jeżeli zostanie ono utworzone,
K. tworzenie i likwidacja zakładów Fundacji i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,
L. powoływanie i odwoływanie osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych i zakładach Fundacji,
M. ustalenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w Fundacji, po uzyskaniu pisemnej opinii i zgody Fundatorów jeśli nadal żyją, lub ich pełnomocnika – jeśli taki został powołany.
N. Podejmowania uchwał w przedmiocie zmiany statutu
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały, wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków. W przypadku braku większości, decyduje głos Prezesa Zarządu. Jeśli posiedzenie odbywa się pod nieobecność Prezesa Zarządu, Prezes może wskazać innego członka Zarządu jako wykonującego jego prawo decydującego głosu oraz może zobowiązać go co do sposobu wykonania tego prawa.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji w ramach zwykłego zarządu do kwoty: 20.000,00 złotych – składa jeden członek Zarządu lub pełnomocnik powołany przez Zarząd. Powyżej wskazanej kwoty: 20.000,00 złotych, oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd. Oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych, składa jeden członek Zarządu lub pełnomocnik powołany przez Zarząd.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Fundatorom Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji. Fundatorzy celem dokonania analizy prawidłowości przedłożonego Sprawozdania Rocznego, mogą powoływać odpowiednich biegłych specjalistów z danej dziedziny, by dokonać weryfikacji prawidłowości przedłożonego Sprawozdania. Fundatorzy zatwierdzają sprawozdania Zarządu uchwałą.
7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród specjalistów, naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§14

1. Czynności wykonawczo – zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor Fundacji (jeżeli zostanie powołany).
2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.
3. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.
4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu, a Zarząd do akceptacji Fundatorów.
5. Obsługa administracyjna Zarządu należy do Biura Fundacji lub w razie braku powołania Biura – do Dyrektora Fundacji.
6. Biuro Fundacji podporządkowane jest Dyrektorowi Fundacji.

§15

1. Decyzja o likwidacji Fundacji jest podejmowana jednogłośnie przez wszystkich Fundatorów, w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Jeżeli Fundatorzy w decyzji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powołają likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Fundatorów, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

§16

Zarząd Fundacji jest zobowiązany w miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzić procedurę prawną mającą na celu wprowadzenie ochrony prawnej nazwy Fundacji przewidzianej w §1 pkt 2 niniejszego statutu.

§17

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.